Podnikanie SZČO Účtovníctvo

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou pre SZČO.

Neodkladajte si registráciu pre elektronickú komunikáciu na poslednú chvíľu.

Kto je povinný komunikovať elektronicky ?

Fyzické osoby – podnikatelia. SZČO, sprostredkovatelia poistenia – finan. poradcovia, drobní živnostníci, ktorí spadajú pod obchodný zákonník

Fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov a ich zástupcovia sú povinní od 1.7.2018 komunikovať s finančnou správou jedine elektronicky. Všetky daňové priznania, prehľady o zrazených preddavkoch, hlásenie o vyúčtovaní dane, ale napríklad aj žiadosť o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch a pod., už od 1.7 2018 nie je možné podať písomne.


Ako sa má SZČO registrovať ? 

V prvom rade je potrebné vytvoriť registráciu na portály finančnej správy, a to vyplnením registračného formulára, alebo s občianskym preukazom s čipom (eID), či kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) – Potrebné mať ČIP aktualizovaný.

Postup v prípade že eID alebo KEP nemáte:

Ak ste si vybrali pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou Registráciu vyplňovaním registračného formulára, overenie identifikačných údajov sa vykonáva fyzicky na miestne príslušnom daňovom úrade/colnom úrade a vyžaduje si okrem Vašej fyzickej prítomnosti k nahliadnutiu aj platný doklad o Vašej totožnosti. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu so správcom dane je uzatvorenie písomnej dohody o elektronickom doručovaní pre daňový úrad/colný úrad medzi daňovým subjektom a miestne príslušným daňovým úradom/colným úradom. Dohodu je potrebné doručiť správcovi dane v dvoch kópiách. Stiahnuť si ju môžete TU.

Až po potvrdení registrácie a autorizácie k daňovému subjektu Vám bude pridelené prihlasovacie meno (ID používateľa), pomocou ktorého sa budete môcť prihlásiť na portál finančnej správy. Prihlasovacie meno Vám bude odovzdané na miestne príslušnom daňovom úrade/colnom úrade.

Postup v prípade že eID alebo KEP máte:

Ak ste sa registrovali prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID), prihlasovacie meno získate po prvom prihlásení na portál finančnej správy prostredníctvom KEP/eID. Po prihlásení bude Vaše prihlasovacie meno zobrazené pri Vašom mene.

Odporúčame vykonať registráciu v predstihu, môžete ju vykonať kedykoľvek v priebehu roka. zvyčajne trvá tri dni, preto v posledný deň na podanie daňového priznania už bude neskoro.

Blog Dane Motorové Vozidlá Podnikanie Účtovníctvo

DAŇ Z MOTOROVÉHO VOZIDLA ZA ROK 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.01. a v tomto termíne je potrebné aj uhradiť vypočítanú daň.

Živnostníci nezabudnite na registráciu pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou, nakoľko už nebude možné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel písomne.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej, a je evidované v Slovenskej republike.

Daňou z motorových vozidiel sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá kategórie:

 • L1e až L7e – motocykle, trojkolky, štvorkolky
 • M1– osobný automobil
 • M2 a M3 – autobusy
 • N1 až N3 – nákladné vozidlá
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá

Daňou z motorových vozidiel sa nezdaňujú dopravné prostriedky kategórie:

 • T, C– kolesové a pásové traktory
 • R– prípojné vozidlo za traktor
 • S– ťahaný vymeniteľný stroj za T, C
 • P– pracovný stroj
 • LS– snežné skútre
 • V– ostatné vozidlá

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Príklad

Ak sa vozidlo zakúpi 20.3., daňová povinnosť je od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa auto použilo, teda od 1.3.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom:

 • sa vozilo vyradilo alebo dočasne vyradilo z evidencie,
 • ak došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, alebo
 • zániku daňovníka bez likvidácie, alebo
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Príklad

Ak sa vozidlo vyradilo z majetku napríklad 10.6., tak zánik daňovej povinnosti je 30.6., teda posledný deň mesiaca, v ktorom sa auto vyradilo.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, nemáte povinnosť oznamovať túto skutočnosť na daňový úrad. Vznik aj  zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Výpočet dane

Základ dane pri osobnom vozidle (osobný automobil, trojkolka, štvorkolka, motocykel) je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla. Základom dane pri autobuse, nákladnom aute a prípojných vozidlách, je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Ročná sadzba dane je uvedená na finančnej správe v prílohe, ktorá je priradená k základu dane.

Ročná sadzba dane sa ďalej upravuje vo vzťahu k veku vozidla od mesiaca prvej evidencie, štát motivuje podnikateľov znížením sadzby dane pri novších vozidlách a naopak zvyšuje sadzbu dane pri starších, a to nasledovne:

prvých 36 mesiacov zníženie o 25%
od 37 do 72 mesiacov zníženie o 20%
od 73 do 108 mesiacov zníženie o 15%
od 109 do 144 mesiacov žiadne zníženie ani zvýšenie
od 145 do 156 mesiacov zvýšenie o 10%
od 157 mesiacov zvýšenie o 20%

Preddavky na daň

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.

Podnikanie S. R. O. Zamestnávateľ

Hlásenie voľných pracovných miest

Od 1. januára 2019 vzniká povinnosť všetkýmzamestnávateľom oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku naÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to pred nástupom zamestnanca na danú pozíciu.To znamená, že okrem prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne prednástupom, musíte oznámiť aj voľné pracovné miesto. Táto povinnosť zahŕňapracovné pozície tak na trvalý pracovný pomer ako aj na všetky typy dohôd.

Nahlásiť voľné pracovné miesta je možné:

 • Online – prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce(istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatnevytvárať inzeráty pracovných ponúk. Taktiež je možné nahlasovanie prostredníctvom komerčných portálov profesia.sk a kariera.sk.
 • Vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty zašle zamestnávateľ na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oznámenie je potrebné v prípade, ak zamestnávateľna danú pozíciu:

 • ešte nemá vybraného človeka, avšak má voľné pracovné miesto, ktoré chce obsadiť a hľadá kandidátov
 • už má vybraného človeka, ktorý nie je vedený na úrade práce. V tom prípade, je potrebné pred nástupom oznámiť voľné pracovné miesto. Odporúčam pri nahláške uviesť, že už je obsadené, a nežiadate o zverejňovanie, ( nebudú vám chodiť životopisy a uchádzači )
 • už má vybraného človeka, ktorý je vedený na úrade práce, v tomto prípade je potrebné rovnako pred nástupom oznámiť voľné pracovné miesto formou nahlášky, na ktorej je potrebné upozorniť, že človek je z evidencie úradu práce, aby si to vedela pracovníčka v systéme spárovať.

Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalejinzerovať cez istp.sk aleboúrad práce.

Nesplnenie tejto nahlasovacej povinnosti jesankcionované pokutou do výšky 300 €.

Nahlásiť voľné pracovné miesta je možné:

Blog Mzdy a personalistika Novinky Podnikanie zamestnanci Zamestnávateľ

Zamestnanci 2. kategórie

Rok 2019 nám priniesol ďalšiu byrokratickú povinnosť, ktorá vzniká pre všetkých zamestnávateľov od 01. 01. 2019 a to oznamovanie kategórie práce 2.

Dňom 01. 07. 2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

To, v akej kategórii práce sa Váš zamestnanec a dohodár nachádza, zistíte v protokole od Vášho poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu.

Na základe zaradenia zamestnancov podľa protokolu od poskytovateľa PZS, je teda potrebné najneskôr do 15. 01. 2019 oznámiť na Úrad verejného zdravotníctva SR každého zamestnanca zaradeného v 2. pracovnej kategórii prostredníctvom elektronického formulára ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html )

Formulár po vyplnení skontrolujte kliknutím na spodné tlačidlo Skontrolovať. Je nevyhnutné položky označené Červenou (chybné alebo povinné) opraviť/vyplniť. Po prekontrolovaní kliknúť na Uložiť. Následne uložený formulár pošlete ako prílohu mailu na mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk. Do formulára zadávate údaje, ktoré boli platné k 31. 12. 2018 – t. j. zamestnanci alebo dohodári, ktorí boli u Vás k 31. 12. 2018 v pracovnom pomere a sú zaradení v kategórii 2.

Po spracovaní zaslaného elektronického formuláru bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.UPOZORNENIE !!!


( §57, ods. 22, písm. i)) – Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak neoznámi každoročne do 15. januára príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. k).

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 do 20 000 eur za správne delikty (v tomto prípade za nenahlásenie zamestnancov v kategórii 2) podľa odsekov 1 až 22 ( viď. Ods. 41 §57 Zákona 355/2007 Z.z. )

UPRAVENÉ 24. 01. 2019

(Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. júna 2019.)

Navigácia v článkoch