Personal Rady Tipy Účtovníctvo zamestnanci

OČR rodičov s detičkami

Pandemickú OČR budú môcť rodičia čerpať aj po otvorení materských a základných škôl. V praxi môžu nastať tieto prípady:

–          rodič sa rozhodne nedať svoje dieťa do MŠ/ZŠ z obavy o zdravie

Pokračuje v poberaní dávky tak ako doteraz, neposiela novú žiadosť, je potrebné iba zaslať na konci mesiaca čestné vyhlásenie. Posiela sa mailom, ideálne ak ho pošlete 30.6. za jún, aby sociálna poisťovňa stihla včas spracovať. Ak ho pošlete neskôr o dávku neprídete, iba bude vyplatená neskôr.

–          rodič sa rozhodne dať svoje dieťa do ZŠ/MŠ ale z kapacitných dôvodov ho neprijmú

Postupuje rovnako ako popis vyššie.↑

–          rodič sa rozhodne dať svoje dieťa do MŠ/ZŠ a dieťa riadne nastúpi

V tomto prípade neposiela čestné vyhlásenie, tým pádom sociálna poisťovňa nevyplatí za daný mesiac dávku OČR.

Rodičom sa naskytá otázka, čo ak dieťa nastúpi do MŠ/ZŠ a po určitom čase dieťa ochorie, teda nebude môcť ďalej navštevovať zariadenie? Tu je vyjadrenie sociálnej poisťovne:

„Ak nastane situácia, že dieťa začne navštevovať školské/predškolské zariadenie a z nejakého dôvodu (či už pôjde o ochorenie dieťaťa, jeho nezvládnutie sprísnených hygienických podmienok alebo pod.) toto zariadenie nebude môcť po určitom čase ďalej navštevovať, rodič môže v pandemickom ošetrovnom pokračovať bez toho, aby podával novú žiadosť. Stále totiž trvá krízová situácia, počas ktorej platí, že pri pandemickom ošetrovnom sa podáva len jedna žiadosť, pričom podmienky nároku na ošetrovné sa posudzujú k prvému dňu osobne a celodennej starostlivosti/ošetrovania. Počet dní, o ktoré sa osobne a celodenne rodič staral, bude deklarovať lev v čestnom vyhlásení na konci mesiaca – tak ako doteraz. Sociálna poisťovňa neskúma dôvod, prečo rodič ošetruje, iba skutočnosť, či ošetruje celodenne a osobne, t.j. či dieťa navštevuje zariadenie. Rodičia sa môžu prestriedať tak ako doteraz.“

–          v skratke, všetko sa uvádza na čestnom vyhlásení, vypíše sa obdobie kedy bolo v MŠ/ZŠ a kedy bolo doma a starali ste sa oň

Nezaradené

Minimálne odvody SZČO od 2021, NČZD od 2021, príspevky na deti

8. JÚLA 2020

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydalo dňa 19.06.2020 opatrenie č. 174/2020 Z.z. ktoré ustanovuje nové sumy životného minima. Na sumu životného minima sa odvolávajú rôzne zákony pri určovaní niektorých veličín. Vyberáme pre Vás tie najdôležitejšie:

Životné minimum platné od 1.7.2020 do 30.6.2021

  • plnoletá fyzická osoba: 214,83 €
  • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 149,87 €
  • dieťa: 98,08 €

V zákone o dani z príjmov 595/2003 Z.z. sa zmena výšky životného minima prejaví od 01.01.2021.

NOVÉ SUMY OD 01.01.2021
Rodičovský príspevok
275,90 € (ak rodič nepoberal na dané dieťa materské)
378,10 € (ak rodič poberal na dané dieťa materské)
Prídavok na dieťa
25,50 €
Daňový bonus na dieťa
23,22 € (na dieťa od 6 rokov)
46,44 € (na dieťa do 6 rokov)

Výška NČZD na rok 2021 je 4511,43 €.

SZČO a platenie odvodov od 2021
Ak živnostník budem mať nižšie hrubé tržby ako 6 552 € za rok 2020, nevznikne mu povinnosť platiť sociálne odvody od 01.07.2021.

Nové sumy minimálnych odvodov SZČO od 01.01.2021
Zdravotné odvody v sume 76,44 €
Sociálne odvody v sume 180,99 €

Koronavírus News Nezaradené Novinky Podnikanie S. R. O. Spoločnosť s ručením obmedzeným SZČO Účtovníctvo

Ako požiadať štát o príspevok na podporu udržania zamestnanosti? Postup a žiadosti.

Postup pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzky

1. Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku,Kto môže požiadať o podporu v čase Koronavírusu?“ stačí poslať vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

2. Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky, uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť

Vyplnenie žiadosti:

Údaje o žiadateľovi:

V prvej časti žiadosti vypĺňate svoje IČO,  IČZ, meno(FO) alebo názov (PO), adresu bydliska (FO), alebo sídlo (PO), právnu formu, dátum vzniku, IBAN, zápis v registri, Predmet prevažujúcej činnosti, Oblasť podnikania, Počet zamestnancov a počet tých zamestnancov, na ktorých žiadate príspevok, miesto a adresu prevádzky a veľkosť podniku.
Do položky IČZ sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa.

V položke  „Zapísaný v registri“ je potrebné napísať príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register.
V položke Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ je potrebné uviesť 5-miestny číselný kód zverejnený na stránke www.statistics.sk.
V položke Oblasť podnikania je na výber z možností :Odvetvie rybolovu a akvakultúry, Poľnohospodárska prvovýroba, Iné. Väčšina žiadateľov označí položku iné, pokiaľ sa jej netýkajú prvé dve položky. Ide len uplatnenie nariadenia Európskej Komisie.
V položke veľkosť podniku je potrebné uviesť veľkosť podľa počtu zamestnancov a obratu:

Mikropodnik – 1 až 9 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Malý podnik – 10 až 49 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR

Stredný podnik – 50 až 249 zamestnancov a  ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR

Veľký podnik – viac ako 250 zamestnancov

Údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby

V druhej časti je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi zamestnávateľa podľa toho kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu.

Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)

V tretej časti je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Povinná príloha k žiadosti

Táto časť iba odkazuje na prílohu, ktorú je potrebné k žiadosti doložiť. Netreba nič vypĺňať.
Čestné vyhlásenie

Túto časť nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.
Poučenie o ochrane osobných údajov a Poučenie

Ani tieto časti sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti.

Pozor

Žiadosť sa nepodpisuje!

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz

Prvá časť výkazu obsahuje identifikačné údaje žiadateľa.
Číslo dohody sa v čase podania žiadosti nevypĺňa. V prípade predloženia výkazu v druhom mesiaci a nasledujúcich mesiacoch, je potrebné do tejto položky vyplniť číslo dohody o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – toto číslo je identifikátorom na priraďovanie výkazov k príslušnej dohode.

Zoznam zamestnancov, na ktorých si žiadateľ uplatňuje preplatenie náhrady mzdy

Do výkazu je možné uviesť len zamestnancov, prijatých do pracovného pomeru najneskôr do 1. 3.2020. Nie je možné uvádzať do výkazu zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).
Výška poskytnutého finančného príspevku nesmie byť vyššia ako Vami vyplatená náhrada mzdy.

Je potrebné vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov zabezpečiť súhlas na poskytnutie osobných údajov zamestnancov pre tento účel. Za poskytnutie osobných údajov zamestnancov úradu práce preberáte plnú zodpovednosť.
V prípade, ak máte uzatvorenú kolektívnu zmluvu, v rámci ktorej máte určené iné percento náhrady mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa, ako je percento určené zákonníkom práce, je potrebné v položke „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou“ vybrať jednu z možností áno/nie
Pre účely výpočtu príspevku zamestnávateľ uvedie:
a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za každého zamestnanca,
b) za každého zamestnanca priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok,
c) počet hodín prekážky v práci podľa § 142, odst.3,4 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaná za daný mesiac,
d) skutočne vyplatenú náhradu mzdy v EUR menovite za každého zamestnanca.

3. Emailové adresy pre zasielanie žiadosti nájdete TU: Kontakty na UPSVR. V predmete je potrebné uviesť Opatrenie č.1 – názov žiadateľa – IČO žiadateľa.

Postup pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku.

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz

Zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom podáva žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta, alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok). K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

Nezaradené

Kto môže požiadať o podporu v čase Koronavírusu?

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky

O podporu môže požiadať zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Na základe tejto žiadosti získa zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur. Maximálny možný príspevok teda získa zamestnanec pri pôvodnej výške mzdy 1 375 eur.

Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby

O podporu môže požiadať:

  1. Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), na ktorého sa v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta,
  2. SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby,
  3. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta,

Príspevok na úhradu časti náhrady mzdy, alebo náhradu straty príjmu získa zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, alebo priamo SZČO (okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer). Pokles tržieb sa porovnáva s rovnakým obdobím v roku 2019 (alebo s priemerom za rok 2019). V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020.
Výška príspevku je určená:

pokles tržiebmarec 2020
10 % – 19,99 %110,- eur
20 % – 29,99 %184,- eur
30 % – 39,99 %257,- eur
40 a viac %331- eur
pokles tržiebapríl 2020 a ďalšie mesiace počas mimoriadnej situácie
≥ 20 %180,- eur
≥ 40 %300,- eur
≥ 60 %420,- eur
≥ 80 %540,- eur

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 200 000 eur mesačne. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na obdobie realizácie projektu.

Ako požiadať štát o príspevok na podporu udržania zamestnanosti? Postup a žiadosti.

Blog Podnikanie Účtovníctvo zamestnanci Zamestnávateľ

Zvýšenie príplatkov za pracú zamestnanom v noci, cez víkend a počas sviatkov.

Pripravili sme si pre Vás prehľad všetkých príplatkov podľa jednotlivých druhov práce. Príplatky sú určené v percentách a odvíjajú sa od výšky minimálnej hodinovej mzdy, s výnimkou príplatku za sviatok, kedy sa vychádza z priemerného platu zamestnanca. Zároveň uvádzame, o koľko EUR sa zvýši hodinová mzda s príplatkom. Uvedená suma je minimálna suma príplatku, ktorá je daná pre každého zamestnanca bez ohľadu na náročnosť práce – až na rizikové povolania za prácu v noci pri ktorej majú vyššie príplatky. Zamestnávateľ teda môže poskytnú zamestnancovi väčšie hodinové príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov. Taktiež tieto zmeny sa týkajú zamestnancov pracujúcich na pracovní zmluvu, ako aj zamestnancov vo verejnej sfére.

Príplatky za nočnú prácu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
Nerizikové povolanie 20 % (0,55 € za hodinu) 30 % (0,82 € za hodinu) 40 % (1,1 € za hodinu)
Rizikové povolanie20 % (0,55 € za hodinu)35 % (0,96 € za hodinu) 50 % (1,37 € za hodinu)

Príplatok za prácu v sobotu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018Stav od 01.05.2018
50 % (1,38 € za hodinu)*100 % (2,76 € za hodinu)*

Príplatok za prácu počas sviatkov od 1. 5. 2018

Stav do 30.04.2018Stav od 01.05.2018Stav od 01.05.2019
0 %25 % (0,69 € za hodinu)50 % (1,38 € za hodinu)

Príplatok za prácu v nedeľu od 1. 5. 2018 a od 1.5. 2019

Stav do 30.04.2018Stav od 01.05.2018Stav od 01.05.2019
0 %50 % (1,38 € za hodinu)100 % (2,76 € za hodinu)

Navigácia v článkoch

sk Slovak
X