Koronavírus News Nezaradené Novinky Podnikanie S. R. O. Spoločnosť s ručením obmedzeným SZČO Účtovníctvo

Postup pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzky

1. Ak spĺňate podmienky pre získanie príspevku,Kto môže požiadať o podporu v čase Koronavírusu?“ stačí poslať vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto. Ak máte viac ako jednu prevádzku a žiadate príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošlite žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máte sídlo.

2. Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky, uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť

Vyplnenie žiadosti:

Údaje o žiadateľovi:

V prvej časti žiadosti vypĺňate svoje IČO,  IČZ, meno(FO) alebo názov (PO), adresu bydliska (FO), alebo sídlo (PO), právnu formu, dátum vzniku, IBAN, zápis v registri, Predmet prevažujúcej činnosti, Oblasť podnikania, Počet zamestnancov a počet tých zamestnancov, na ktorých žiadate príspevok, miesto a adresu prevádzky a veľkosť podniku.
Do položky IČZ sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa.

V položke  „Zapísaný v registri“ je potrebné napísať príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register.
V položke Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ je potrebné uviesť 5-miestny číselný kód zverejnený na stránke www.statistics.sk.
V položke Oblasť podnikania je na výber z možností :Odvetvie rybolovu a akvakultúry, Poľnohospodárska prvovýroba, Iné. Väčšina žiadateľov označí položku iné, pokiaľ sa jej netýkajú prvé dve položky. Ide len uplatnenie nariadenia Európskej Komisie.
V položke veľkosť podniku je potrebné uviesť veľkosť podľa počtu zamestnancov a obratu:

Mikropodnik – 1 až 9 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Malý podnik – 10 až 49 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR

Stredný podnik – 50 až 249 zamestnancov a  ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR

Veľký podnik – viac ako 250 zamestnancov

Údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby

V druhej časti je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi zamestnávateľa podľa toho kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu.

Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)

V tretej časti je potrebné vyplniť základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Povinná príloha k žiadosti

Táto časť iba odkazuje na prílohu, ktorú je potrebné k žiadosti doložiť. Netreba nič vypĺňať.
Čestné vyhlásenie

Túto časť nie je potrebné vypĺňať, žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky uvedené podmienky. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok, žiadosť nemôže podať.
Poučenie o ochrane osobných údajov a Poučenie

Ani tieto časti sa nevypĺňajú, slúžia len na oboznámenie sa žiadateľa s uvedenými informáciami.
Na konci je potrebné vyplniť ešte dátum vyplnenia žiadosti.

Pozor

Žiadosť sa nepodpisuje!

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz

Prvá časť výkazu obsahuje identifikačné údaje žiadateľa.
Číslo dohody sa v čase podania žiadosti nevypĺňa. V prípade predloženia výkazu v druhom mesiaci a nasledujúcich mesiacoch, je potrebné do tejto položky vyplniť číslo dohody o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – toto číslo je identifikátorom na priraďovanie výkazov k príslušnej dohode.

Zoznam zamestnancov, na ktorých si žiadateľ uplatňuje preplatenie náhrady mzdy

Do výkazu je možné uviesť len zamestnancov, prijatých do pracovného pomeru najneskôr do 1. 3.2020. Nie je možné uvádzať do výkazu zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).
Výška poskytnutého finančného príspevku nesmie byť vyššia ako Vami vyplatená náhrada mzdy.

Je potrebné vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov zabezpečiť súhlas na poskytnutie osobných údajov zamestnancov pre tento účel. Za poskytnutie osobných údajov zamestnancov úradu práce preberáte plnú zodpovednosť.
V prípade, ak máte uzatvorenú kolektívnu zmluvu, v rámci ktorej máte určené iné percento náhrady mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa, ako je percento určené zákonníkom práce, je potrebné v položke „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou“ vybrať jednu z možností áno/nie
Pre účely výpočtu príspevku zamestnávateľ uvedie:
a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za každého zamestnanca,
b) za každého zamestnanca priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok,
c) počet hodín prekážky v práci podľa § 142, odst.3,4 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaná za daný mesiac,
d) skutočne vyplatenú náhradu mzdy v EUR menovite za každého zamestnanca.

3. Emailové adresy pre zasielanie žiadosti nájdete TU: Kontakty na UPSVR. V predmete je potrebné uviesť Opatrenie č.1 – názov žiadateľa – IČO žiadateľa.

Postup pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku.

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Formulár žiadosti nájdete tu: Žiadosť

Výkaz tvorí povinnú prílohu žiadosti a nájdete ho tu: Výkaz

Zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom podáva žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta, alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok). K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X