Blog Dane Motorové Vozidlá Podnikanie Účtovníctvo

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.01. a v tomto termíne je potrebné aj uhradiť vypočítanú daň.

Živnostníci nezabudnite na registráciu pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou, nakoľko už nebude možné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel písomne.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej, a je evidované v Slovenskej republike.

Daňou z motorových vozidiel sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá kategórie:

 • L1e až L7e – motocykle, trojkolky, štvorkolky
 • M1– osobný automobil
 • M2 a M3 – autobusy
 • N1 až N3 – nákladné vozidlá
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá

Daňou z motorových vozidiel sa nezdaňujú dopravné prostriedky kategórie:

 • T, C– kolesové a pásové traktory
 • R– prípojné vozidlo za traktor
 • S– ťahaný vymeniteľný stroj za T, C
 • P– pracovný stroj
 • LS– snežné skútre
 • V– ostatné vozidlá

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Príklad

Ak sa vozidlo zakúpi 20.3., daňová povinnosť je od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa auto použilo, teda od 1.3.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom:

 • sa vozilo vyradilo alebo dočasne vyradilo z evidencie,
 • ak došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, alebo
 • zániku daňovníka bez likvidácie, alebo
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Príklad

Ak sa vozidlo vyradilo z majetku napríklad 10.6., tak zánik daňovej povinnosti je 30.6., teda posledný deň mesiaca, v ktorom sa auto vyradilo.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, nemáte povinnosť oznamovať túto skutočnosť na daňový úrad. Vznik aj  zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Výpočet dane

Základ dane pri osobnom vozidle (osobný automobil, trojkolka, štvorkolka, motocykel) je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla. Základom dane pri autobuse, nákladnom aute a prípojných vozidlách, je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Ročná sadzba dane je uvedená na finančnej správe v prílohe, ktorá je priradená k základu dane.

Ročná sadzba dane sa ďalej upravuje vo vzťahu k veku vozidla od mesiaca prvej evidencie, štát motivuje podnikateľov znížením sadzby dane pri novších vozidlách a naopak zvyšuje sadzbu dane pri starších, a to nasledovne:

prvých 36 mesiacov zníženie o 25%
od 37 do 72 mesiacov zníženie o 20%
od 73 do 108 mesiacov zníženie o 15%
od 109 do 144 mesiacov žiadne zníženie ani zvýšenie
od 145 do 156 mesiacov zvýšenie o 10%
od 157 mesiacov zvýšenie o 20%

Preddavky na daň

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X